Algemene voorwaarden CLUB BEAT Ammerzoden

1. Aanmelding
Het centrale (web)adres voor aanmeldingen en informatie is:
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Ammerzoden
www.clubbeat.nl
E-mail: info@clubbeat.nl

2. Deelnemersgeld
Het gepubliceerde deelnemersgeld is per persoon, tenzij anders wordt aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals die op onze website worden vermeld. Het deelnemersgeld is zo nauwkeurig mogelijk berekend. Het recht om prijsverhogingen toe te passen, bijv. wegens prijsverhogingen van derden, blijft ons voorbehouden.

3. Betaling
Voor alle activiteiten geldt dat u bij inschrijving, de kosten direct digitaal betaald, anders is de inschrijving niet definitief.

4. Annuleringen
Indien uw kind niet kan deelnemen aan de opgegeven en betaalde activiteit, keren wij geen geld uit bij annulering vanuit uw zijde.

5. Opzegging door JJW
Indien een activiteit wegens te geringe deelname – zulks te onzer beoordeling – niet door kan gaan, wordt hiervan in de regel 48 uur voor de activiteit kennis van gegeven. In dat geval zullen alle door de deelnemers gestorte deelnemersgelden worden terugbetaald. Op verder aanspraken kan de inschrijver geen rechten doen gelden. Alleen wanneer het afgelasten van een activiteit is toe te schrijven aan overmacht, kan een deel van het deelnemersgeld worden ingehouden.

6. Aansprakelijkheid
Kennelijke fouten en vergissingen in het activiteitenprogramma binden ons niet. Van de gepubliceerde programma’s kan worden afgeweken, wanneer wij dit om bepaalde redenen noodzakelijk achten. Wanneer door een of andere oorzaak, bijv. vertraging, staking, e.d., schade of kosten ontstaan kunnen wij in geen enkel opzicht daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
7. Uitsluiting
Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt tijdens een activiteit en wel zodanig dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor naar het oordeel van de begeleiding en naar het onze wordt bemoeilijkt of zou kunnen worden bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. De betrokken deelnemer heeft dan geen enkel recht op restitutie van het deelnemersgeld of een gedeelte daarvan. Eventuele aangebrachte schade door de deelnemer, zal op zijn ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, verhaald worden.

8. Gebruik Foto en filmmateriaal
We laten graag zien hoe leuk de kinderen het bij onze activiteiten hebben. Dit doen wij bijvoorbeeld met foto’s en filmpjes op onze website en op onze social media accounts zoals Facebook en Instagram. Natuurlijk houden we je privacy in de gaten: we vermelden nooit persoonlijke gegevens van kinderen of ouders in media. Bij het boeken van een activiteit gaan we er van uit dat jullie akkoord gaan met het nemen en plaatsen van foto’s en beeldmateriaal. Heb je liever dat je helemaal niet (herkenbaar) in beeld bent? Stuur een mail naar info@jjw-ammerzoden.nl We kunnen beelden bewerken of eventueel verwijderen.

9. Tenslotte
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van deelnemers van de CLUB BEAT avonden. Beslissen deelnemers dat zij de CLUB avond eerder te verlaten dan mogen zij niet terug naar binnen, en zijn wij niet verantwoordelijk voor waar zij besluiten naartoe te gaan.